algemene voorwaarden BMW LIVE

1. INLEIDING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die online beschikbaar zijn op www.bmwlive.be (hierna de "Website") aangeboden door BMW Belgium Luxembourg, hierna "BMW". BMW behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij de wijzigingen van kracht worden zodra ze op de Website zijn gepubliceerd. BMW behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of te wijzigen. Deze voorwaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat klanten volledige tevredenheid en begrip van het online ticketboekingsproces heeft. Verder wordt u vriendelijk verzocht ook de BMW's te lezen Aankoopbeleid . Om een ​​aankoop af te sluiten, moet u bevestigen dat u dit beleid hebt gelezen en geaccepteerd.

2. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Deze Website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. De koper zal de informatie op deze Website alleen gebruiken om informatie te krijgen over evenementen of experiences, of om tickets of andere pakketten te boeken voor eigen persoonlijk gebruik. Deze Website mag alleen voor andere doeleinden worden gebruikt wanneer de koper uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen van BMW. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van BMW mogen deeplinks naar deze Website om welke reden dan ook niet worden opgezet.

Deze Website is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen. De aankoop van tickets of andere pakketten is uitsluitend voorbehouden aan personen van 18 jaar of ouder die in het bezit zijn van een geldige krediet-/debet kaart die op hun naam is uitgegeven.

De koper dient al zijn inloggegevens voor de Website (zoals zijn wachtwoord, etc.) geheim te houden en dient BMW onmiddellijk op de hoogte te stellen als hij ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersaccount constateert of vermoedt. In dergelijke gevallen wordt de koper verantwoordelijk gehouden voor ongeoorloofd gebruik van de Website. De koper is aansprakelijk voor eventuele intentieverklaringen tot aankoop van producten of diensten die met zijn inloggegevens of wachtwoord worden verzonden.

De koper mag geen webcrawlersoftware gebruiken of op enige andere manier (automatisch of handmatig) proberen deze website en de inhoud ervan te controleren of te kopiëren. De koper mag de werking van deze Website op geen enkele manier negatief beïnvloeden, in het bijzonder door het opzettelijk overbelasten van de systeeminfrastructuur van BMW. BMW zal redelijke civiele en strafrechtelijke maatregelen nemen tegen elk illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van deze Website, in het bijzonder de ongeoorloofde aan- of verkoop van tickets, het ongeoorloofd kopiëren van de site of het ongeoorloofd toepassen van enige webcrawler of andere software.

De koper kan enkel tickets of pakketten reserveren en bestellen voor een evenement mits gebruik van een unieke voucher code en op voorwaarde dat hij beschikt over een geldige gebruikersaccount op www.bmwlive.be en hierop is ingelogd. De code ontvangt de koper van BMW, via een gepersonaliseerde communicatie. Met deze unieke persoonlijke voucher code kan de koper één concert, evenement of activiteit naar keuze selecteren uit het actuele aanbod op www.bmwlive.be. Deze bestelling moet binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van deze code worden voltooid. De gebruiker ontvangt maandelijks 1 code voor de aankoop van tickets voor een concert, evenement of activiteit. Indien een evenement gratis wordt aangeboden, wordt hier door BMW een aparte code voor voorzien. De koper kan maximaal 12 unieke codes per jaar ontvangen, zijnde de keuze maken uit 1 concert of evenement per maand. De tickets voor het concert of evenement die de koper besteld, zijn strikt persoonlijk en zijn niet doorgeefbaar aan derden. Het is niet toegestaan om als gebruiker in te tekenen op meerdere events met dezelfde unieke code. De code is strikt persoonlijk, traceerbaar en kan niet worden overgedragen aan derden. Alle tickets en pakketten aangeboden op de website zijn te bestellen door de gebruiker op basis van beschikbaarheid en volgens het principe van ‘First Come, First Served’. BMW kan de beschikbaarheid van de plaatsen voor concerten en evenementen niet garanderen aan de koper.

3. VERBOD OP COMMERCIEEL GEBRUIK

Niets van deze Website mag voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMW. Met name de doorverkoop van tickets is verboden. Tickets mogen niet privé worden verkocht voor een prijs die hoger is dan de prijs waaraan de tickets zijn aangekocht via BMW Live. Bovendien behoudt BMW zich het recht voor om de toegang voor elke klant te blokkeren of de ticketbestelling niet te accepteren van een klant van wie BMW weet of redelijkerwijs vermoedt dat hij/zij samenwerkt met een andere ticketmakelaar of zwarte-marktdealer of dat hij/zij gebruik maakt van automatische programma's voor het bestellen van tickets of het bestellen van tickets boven het maximale aantal tickets per persoon van BMW, zoals gespecificeerd voor elk evenement.

De koper mag de doorverkoop van een ticket niet combineren met enige horeca-, reis- of verblijfsdienst en/of met andere goederen, producten of diensten om een ​​pakket samen te stellen zonder de formele schriftelijke toestemming van BMW.

Tickets mogen niet worden gebruikt voor reclame, acties, wedstrijden of prijstrekkingen zonder de formele schriftelijke toestemming van BMW. Zelfs indien deze toestemming is verkregen, is het gebruik van logo's, handelsmerken en enig ander intellectueel eigendom onderworpen aan de voorafgaande toestemming van BMW zoals gedefinieerd in artikel 14 van deze voorwaarden.

Bovendien leidt elke schending van deze voorwaarden tot het verlies van het recht op toegang tot het evenement in kwestie, zonder betaling van schadevergoeding en met het ongeldig verklaren van het ticket in kwestie.

4. PARTIJEN BIJ HET CONTRACT

BMW treedt op als partner voor Organisatoren. Onder "Organisator" wordt in deze verkoopvoorwaarden verstaan ​​de partijen die het evenement organiseren of verzorgen en/of van wie BMW de tickets en/of aanverwante producten of diensten verkrijgt om aan de koper te verkopen.

Om deze reden kan BMW in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de configuratie van de locatie of enige wijziging van datum, locatie of prijs, of de volledige annulering van het evenement.

BMW verkoopt tickets onder de door de Organisator vastgestelde voorwaarden. Het aantal beschikbare tickets is afhankelijk van het evenement. Deze verschillende middelen hebben toegang tot hetzelfde ticketingsysteem en tickets voor populaire evenementen kunnen erg snel uitverkocht zijn. Soms kunnen er voor het evenement extra tickets worden vrijgegeven. BMW heeft geen enkele controle over de beschikbaarheid van deze tickets.

Voor bepaalde evenementen kunnen tickets samen met promotiemateriaal of andere voordelen of interessante diensten zoals exclusieve zitplaatsen, accommodatie, vervoer, maaltijden, enz. tegen een forfaitair bedrag worden verkocht.

De koper die de bestelling plaatst, wordt geacht als enige verantwoordelijk te zijn voor de boeking en voor de betaling.

5. BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

Door zijn bestelling te bevestigen, verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met i) deze verkoopvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, ii) eventuele bijzondere voorwaarden die op de BMW-website kunnen worden weergegeven, en iii) de voorwaarden van de Organisator, die te vinden zijn op hun respectievelijke websites en/of de voorwaarden van de locaties, die te vinden zijn op die locaties. De toepassing van deze voorwaarden en de bovengenoemde voorwaarden is een voorwaarde voor de instemming van BMW met de verkoopovereenkomst.

De koper doet een aanbod om een ​​contract aan te gaan wanneer hij op de knop "Betalen" klikt op de boekingspagina van het betreffende aanbod. De aankoop is definitief en bindend zodra een transactienummer is aangemaakt en door BMW naar de koper is verzonden.

Wij informeren u dat in geval van een fout van de aangegeven prijs, wat de reden ook is (fout in de informatietechnologie, menselijk falen, technisch defect, ...), de aankoop - zelfs als deze door ons is bevestigd - zal worden geannuleerd en u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Op dat moment heeft u de mogelijkheid om, indien u dit wenst, uw aankoop te bevestigen tegen de gecorrigeerde prijs.

Alle bestellingen worden geplaatst onder voorbehoud van verificatie van de betaalkaart en andere veiligheidscontroles. De transactie kan daarom worden geannuleerd als het verificatieproces van BMW mislukt.

BMW behoudt zich het recht voor om boekingen waarvan zij redelijkerwijs vermoedt dat deze op frauduleuze wijze zijn gemaakt, te annuleren.

6. EVENEMENTENDETAILS

De gegevens van evenementen die op de BMW Website verschijnen, namelijk de locatie van het evenement en de inhoud ervan, worden door de Organisator van het evenement aan BMW verstrekt. BMW heeft geen mogelijkheid deze informatie in te zien of te verifiëren. BMW kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de verstrekte gegevens buiten het bepaalde in artikel 11.

Bijgewerkte details van het evenement, in het bijzonder die op de dag van het evenement, kunnen worden verkregen via de officiële online aankondigingen van de Organisator, de promotor of de artiest of van andere algemeen toegankelijke bronnen, evenals de pers.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper en elke kaarthouder om te bepalen of een evenement is geannuleerd of dat de datum en tijd of locatie van een evenement is gewijzigd. Als een evenement wordt geannuleerd, verplaatst of gewijzigd, zal BMW alle redelijke inspanningen leveren om klanten te informeren zodra het toestemming heeft gekregen van de evenementpartner. BMW garandeert niet dat klanten voor de datum van het evenement worden geïnformeerd.

De koper en de eventuele tickethouder wordt dringend aangeraden om alle communicatie over het evenement vanaf één maand voor het evenement te controleren, en dit om ook eventuele bijkomende plannen (vlucht, overnachting, enz.) tijdig te kunnen aanpassen. Het is ook cruciaal om accountinformatie (e-mailadres, gsm-nummer, ...) steeds bij te werken om correct en snel geïnformeerd te kunnen worden (lees ook artikel 11.2). De koper en elke tickethouder is verantwoordelijk voor een strikte opvolging van e-mails die in mogelijke SPAM-mappen zijn geklasseerd.

De geadverteerde begin- en eindtijden van evenementen zijn onder voorbehoud.

Klanten kunnen voor elk evenement beperkt zijn tot het boeken van een bepaald aantal tickets via BMW. De limiet wordt aangegeven op de boekingspagina's en moet voor elke aankoop worden gecontroleerd. Dit beleid is bedoeld om oneerlijke ticketaankooppraktijken te ontmoedigen. Tickets kunnen worden beperkt tot een maximum aantal per persoon of per creditcard/betaalkaart en voor bepaalde evenementen kan er een beperking gelden per huishouden. BMW behoudt zich het recht voor om zonder waarschuwing ticketboekingen die dit aantal overschrijden te annuleren.

Tickets kunnen worden verkocht met inachtneming van bepaalde toegangs- of gebruiksbeperkingen, zoals, maar niet beperkt tot, beperkt of zijaanzicht, beperkte hoogte, locaties met een minimale toegangsleeftijd, niet-aangrenzende zitplaatsen, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat ze alle informatie op de BMW-website met betrekking tot deze beperkingen hebt gelezen op het moment van boeking.

7. BETALINGS- EN PRIJSCOMPONENTEN

Naast de verkoopprijs van de tickets worden ook administratie-, leverings- en transactiekosten in rekening gebracht, die kunnen variëren naargelang het evenement. Deze kosten worden aangegeven op het moment van bestellen. Er mogen geen andere kosten in rekening worden gebracht dan aangegeven.

De totale prijs van de tickets kan dan hoger zijn dan de prijs die op de tickets staat vermeld. De ticketprijs en bezorgkosten, transactiekosten en/of reisbijdrage zijn inclusief btw.

De totale prijs van de bestelling, inclusief alle kosten, moet onmiddellijk worden betaald zodra het verkoopcontract is overeengekomen. Betaling dient te geschieden met creditcard/debet kaart en kan voor bepaalde evenementen ook per bankoverschrijving worden gedaan.

Aanvullende, optionele diensten en/of producten zoals cadeauverpakking of verzekering kunnen ook afzonderlijk worden aangeboden en worden in rekening gebracht naast de weergegeven kosten.

Hoewel BMW ernaar streeft dat alle prijzen op de Website correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als BMW een fout ontdekt in de prijs van een artikel dat de koper heeft besteld, zal BMW hen zo snel mogelijk op de hoogte stellen en hen de mogelijkheid geven om hun bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs (en hun rekening te crediteren of te debiteren indien van toepassing) of het annuleren van hun bestelling. Indien BMW niet in staat is om met de koper te communiceren, stemt deze ermee in dat BMW de bestelling zal behandelen alsof deze is geannuleerd. Als de koper ervoor kiest om te annuleren, ook al heeft hij de verkeerde prijs al betaald, dan wordt het bedrag terugbetaald door Zanzibar.

8. VERZENDING EN LEVERING

Na ontvangst van uw betaling kan u uw e-tickets downloaden, vanaf de datum zoals vermeld in uw bestelbevestiging, in uw persoonlijke profielmenu op www.bmwlive.be. Indien BMW een overeengekomen leveringstermijn niet nakomt, kan de koper BMW of de Organisator een redelijke termijn verlengen. Na het verstrijken van deze termijn heeft de koper het recht om het contract te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving, tenzij de tickets in de tussentijd zijn verzonden. Herroeping van de aankoop is niet gegarandeerd als de klant naar behoren is geïnformeerd dat de tickets klaar liggen om af te halen op de evenementenlocatie.

Mochten er tickets verloren gaan in het postsysteem, dan komen partijen overeen dat BMW alle klachten naar de Organisator stuurt. Deze laatste zal kiezen hoe het probleem wordt opgelost en zal BMW ontslaan van elke verantwoordelijkheid, op voorwaarde dat het bewijst dat de tickets verloren zijn gegaan in het postsysteem.

Verkoopvoorwaarden e-tickets, mobiele tickets, digitale tickets:

Het e-ticket wordt gescand bij de ingang van het evenement. Dit ticket mag slechts één keer gescand worden op de datum die op het ticket vermeld staat. Als dezelfde barcode/QR-code meerdere keren wordt getoond, krijgt alleen het eerste ticket dat wordt gescand aan de toegangspoort toegang tot het evenement. De daders van elke poging tot diefstal, vervalsing of fraude zullen worden vervolgd.

BMW garandeert de authenticiteit van de tickets op voorwaarde dat dit ticket werd aangekocht op de website www.bmwlive.be. Klanten mogen daarom geen tickets accepteren die door derden of andere websites worden verkocht.

9. RETOUR EN HERROEPINGSRECHT

Er is geen herroepingsrecht.

Overeenkomstig artikel VI.53, 12 van het Wetboek van economisch recht, kan de koper zijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.47 niet uitoefenen voor het verlenen van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding als het contract een specifieke uitvoeringsdatum vermeldt of periode.

10. TERUGBETALINGEN

Tickets kunnen bij verlies of diefstal niet worden gerestitueerd en/of geruild.

Af en toe worden evenementen om verschillende redenen geannuleerd, verplaatst of aanzienlijk gewijzigd door de Organisator. Indien een evenement wordt afgelast, kan de koper de Organisator verzoeken de prijs van het ticket terug te betalen. Indien tussen Organisator en BMW is overeengekomen dat BMW namens de Organisator klanten zal terugbetalen, dient aan de voorwaarden van dit artikel te worden voldaan.

10.1 Annulering: als een evenement wordt geannuleerd (en niet opnieuw wordt gepland), krijgen klanten een restitutie aangeboden voor de verkoopprijs van hun tickets, exclusief bezorgkosten en transactiekosten. Als een evenement over meerdere dagen plaatsvindt en één of meerdere dagen wordt/worden geannuleerd (maar niet alle dagen van het evenement), wordt een gedeeltelijke terugbetaling uitbetaald die overeenkomt met de dag of dagen die zijn geannuleerd.

10.2 Verplaatst: tenzij anders aangegeven met betrekking tot een bepaald evenement, zullen klanten, als een evenement wordt verplaatst, stoelen/tickets aangeboden krijgen voor het vergevorderde of uitgestelde evenement (afhankelijk van beschikbaarheid) met dezelfde waarde als hun originele tickets. Als de klant het verplaatste evenement, waarvoor een bewijs moet worden geleverd, niet kan bijwonen, wordt hem de verkoopprijs van zijn tickets aangeboden, exclusief bezorgkosten en transactiekosten. BMW moet binnen de gestelde termijn op de hoogte worden gesteld als de klant het verplaatste evenement niet kan bijwonen.

10.3 Materiële wijziging: als een evenement wezenlijk wordt gewijzigd, biedt BMW de mogelijkheid om de bestelling voor het gewijzigde evenement te bevestigen of een terugbetaling te doen (van de verkoopprijs van de tickets, exclusief bezorg- en transactiekosten) binnen de door BMW aangegeven deadline. Indien de klant BMW niet binnen deze termijn op de hoogte stelt van zijn beslissing, beschouwt BMW de bestelling als bevestigd voor het gewijzigde evenement en heeft de klant geen recht op restitutie. Een "materiële wijziging" is een wijziging aangebracht door de Organisator, zodanig dat het evenement afwijkt van hetgeen de kaarthouder redelijkerwijs had mogen verwachten. Het gebruik van understudies in toneelstukken of soortgelijke producties en/of elke verandering van (i) de openingsact, (ii) de leden van een groep/team, en/of (iii) de line-up van een evenement met meerdere artiesten (bijvoorbeeld een festival) wordt niet beschouwd als een materiële wijziging.

11. AANSPRAKELIJKHEID, VERGOEDING

11.1. Hoewel BMW zich redelijkerwijs inspant om de juistheid van alle informatie die zij op haar Website publiceert, te verifiëren, geeft zij geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie voor de juistheid van deze informatie.

De Website wordt geleverd "zoals het is" en "afhankelijk van beschikbaarheid" voor persoonlijke informatie en gebruik door klanten, zonder aankondigingen of promoties. Tenzij anders aangegeven in de specifieke voorwaarden met betrekking tot een bepaald product of dienst, geeft BMW geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de Website of de producten of diensten die door BMW of in haar naam op de Website worden aangeboden (inclusief gratis softwaredownloads), waaronder, in met name stilzwijgende garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid, de producten of diensten die door BMW of in haar naam op de Website worden aangeboden (inclusief gratis softwaredownloads) niet zijn geïnfecteerd door virussen of bugs of volledig functioneel, nauwkeurig of betrouwbaar zijn. BMW aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de koper in geval van verlies van materiaal of inhoud als gevolg van het laden van de Website of van downloads afkomstig van de Website.

De koper erkent dat BMW geen garantie kan geven en daarom in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de veiligheid of vertrouwelijkheid van de Website en enige informatie die op de Website wordt verstrekt of door de koper ervan wordt verkregen.

11.2. Persoonlijke regelingen zoals reis-, verblijf- of andere regelingen met betrekking tot het evenement die door de koper zijn geregeld, zijn voor eigen risico. Noch BMW, noch de Organisator kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gebruik of verspilde kosten.

11.3. In geval van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsprobleem als gevolg van een opzettelijke overtreding of nalatigheid door BMW of een opzettelijke overtreding of nalatigheid van een van haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is BMW aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Voor alle overige schade gelden de volgende bepalingen:

Voor schade die voortvloeit uit grove schuld van BMW of een opzet of grove schuld van een van haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is BMW aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Voor schade die voortvloeit uit een schending van de fundamentele contractuele verplichtingen als gevolg van eenvoudige nalatigheid door BMW, zijn wettelijke vertegenwoordigers of zijn agenten, is de aansprakelijkheid van BMW beperkt tot het voorzienbare verlies van dergelijke contracten en niet meer dan de waarde van het item dat is verkocht.

Vorderingen voor andere verliezen in geval van schending van de secundaire verplichtingen of van de niet-fundamentele verplichtingen in geval van eenvoudige nalatigheid zijn uitgesloten.

Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien BMW op frauduleuze wijze een fout heeft verborgen of een kwaliteitsgarantie heeft verleend. De wettelijke bepalingen over productaansprakelijkheid blijven intact.

12. SCHENDINGEN VAN VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

BMW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen, nalaten of ander handelen van derde gebruikers, BMW-gebruikers, advertentiepartners en/of sponsors op de Website in verband met de BMW-diensten of het gebruik van de Website. BMW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de producten, diensten of ander handelen en nalaten van de Evenementenwebsite, artiest, Organisator of enige andere derde partij waarnaar op de Website wordt verwezen of die op enigerlei wijze met de Website verbonden is. Kopers kunnen BMW informeren van enig misbruik door andere kopers, reclamepartners en andere contractuele partners van BMW. BMW behoudt zich het recht voor om deze verzoeken te onderzoeken en naar eigen goeddunken de nodige maatregelen te nemen.

13. GEGEVENSBESCHERMING

Op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens is het gegevensbeschermingsbeleid van BMW van toepassing. Het gegevensbeschermingsbeleid van BMW vindt u hier.

De koper verbindt zich ertoe volledige, nauwkeurige persoonlijke gegevens te verstrekken op het klantidentificatieformulier van de Website bij het bestellen van tickets. BMW behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren bij vermoeden van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld om de verkoopovereenkomst na te komen en kunnen worden opgeslagen om ervoor te zorgen dat de diensten van BMW soepel verlopen en/of om te bewijzen dat de overeenkomst is nagekomen.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

De logo's en het ontwerp van BMW, evenals alle andere handelsmerken en logo's die op deze Website worden weergegeven, worden door BMW en haar commerciële partners beschermd als geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken. Deze handelsmerken of logo's mogen alleen worden gereproduceerd of gebruikt met schriftelijke toestemming van BMW of haar commerciële partner. Hetzelfde geldt voor alle content en software op de BMW Website, die het exclusieve intellectuele eigendom van BMW blijven en auteursrechtelijk beschermd zijn.

De koper en de eventuele kaarthouder mogen als toeschouwer worden gefilmd of opgenomen.

15. PLAATS VAN UITVOERING EN TOEPASSELIJK RECHT

Het contract wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitgesloten.

Elk geschil met betrekking tot dit contract, de interpretatie of de uitvoering ervan zal, bij gebrek aan een minnelijke schikking, onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

16. DIVERSEN

De volgende zaken mogen in geen enkele evenementenlocatie worden meegenomen: camera's, videocamera's, professionele opnameapparatuur, alcoholische dranken, glas, plastic flessen, blikjes, drugs, vuurwerk, dieren, wapens en scherpe voorwerpen, die door de beveiliging in beslag worden genomen. De Organisator behoudt zich het recht voor om het meenemen van enig ander item op de evenementenlocatie te verbieden.

Toegang tot een evenement impliceert de aanvaarding van alle preventieve maatregelen en controles uitgevoerd door de Organisator of het beveiligingsteam, inclusief fouillering van lichamen en tassen. Het niet naleven van deze maatregelen kan leiden tot weigering of intrekking van het recht om het evenement te betreden, zonder mogelijkheid tot restitutie.

BMW behoudt zich het recht voor om verhaal te halen en/of schadevergoeding te eisen indien dit artikel wordt geschonden.

17. SLOTBEPALINGEN

Indien bepaalde bepalingen van deze voorwaarden als nietig worden beschouwd, komen partijen overeen het nietige of nietige beding te vervangen door een ander beding dat zo volledig mogelijk aansluit bij de bedoeling van het oorspronkelijke beding.

 

Verkoopsvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door BMW Belux en Zanzibar.

Zanzibar verkoopt tickets en biedt gerelateerde diensten die toegang verlenen tot evenementen in de verschillende zalen van de Sportpaleis Group. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, mogelijk via het plaatsen van een bestelling op de sites van de verschillende zalen van de Sportpaleis Group, stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopbeleid van Zanzibar, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

De overige evenementen en experiences die zijn opgenomen in het aanbod op de website, vallen onder de voorwaarden die BMW in het kader van de respectievelijke partnership overeenkomsten met de contractuele partners.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via email geplaatste en/of bevestigde bestellingen.

Zanzibar behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Prijs

Als lid van het BMW Live platform kan u genieten van voordeelprijzen die vooraf bepaald worden door BMW voor exclusieve BMW evenementen en experiences.

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

Bestelling

- U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.
- Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam in de mate dat de op bevestiging vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. U kunt óf met kredietkaart of betaalkaart
- Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging.. In deze bevestigingsmail zit een samenvatting van de bestelling opgenomen op een duurzame gegevensdrager. Deze e-mail bevat tevens een link naar de algemene voorwaarden.
- Na betaling van uw tickets kan u, bij het hebben van een bedrijfsaccount, de factuur eerstdaags downloaden via de knop ‘factuur downloaden’ bij 'Mijn Tickets'. Opgelet! Als uw zaak of bedrijf geen Belgisch btw-nummer heeft of u had nog geen bedrijfsaccount op het moment van bestelling, stuur dan een e-mail met uw factuur- en reservatiegegevens naar
bmwlive@znz.be.
- De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.
- Zanzibar behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude. In deze gevallen zal Zanzibar de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

Betaling en toezending

- Na registratie van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per email.
- Na ontvangst van uw betaling krijgt u uw tickets toegezonden of kan u de tickets downloaden in uw persoonlijke profielmenu op www.bmwlive.be
- Zanzibar behoudt zich het recht voor om plaatsen toe te wijzen en tickets te verzenden op een later tijdstip, maar uiterlijk 5 dagen voor het evenement. Als er geen tijd meer is om tickets per post te versturen, zullen deze beschikbaar zijn aan de kassa.
- De klant is verantwoordelijk voor het invullen van een juist e-mailadres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van Zanzibar door spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot Zanzibar noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

Bewaring en verlies

- Na aflevering door Zanzibar is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets.