ALGEMENE VOORWAARDEN  BMW LIVE

Versie :  september 2021

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op de diensten die worden aangeboden door BMW Belgium Luxembourg NV, Lodderstraat 16, B-2880 Bornem, KBO nr. 0413.533.863 op haar website www.bmwlive.be (de “Website”) en die hiervoor de handelsnaam “BMW Live” aanneemt en hierna zo genoemd wordt.  Deze voorwaarden gelden bijkomend aan de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website.
De Website en de hierop aangeboden diensten zijn enkel toegankelijk voor personen die van BMW Live een unieke vouchercode hebben ontvangen (zie verder Artikel 4).
De Website wordt beheerd en gehost door Zanzibar BV, Pottenbrug 2, 2000 Antwerpen, KBO nr. 0462.412.205 onder verantwoordelijkheid van BMW.

Artikel 2. Aanbod op de Website

BMW Live biedt op de Website toegangstickets aan voor muziek en sport evenementen en experiences georganiseerd door haar partners met wie zij partnership overeenkomsten heeft afgesloten (hierna de “Organisatoren”).  Onder "Organisator" wordt in deze Algemene  Voorwaarden verstaan de partijen die het evenement of de experience organiseren of verzorgen en/of van wie BMW de tickets en/of aanverwante diensten verkrijgt om aan U aan te bieden of te verkopen.

Het gaat onder meer over volgend aanbod :

  • Music events: Organisator Live Nation verkoopt, onder meer via Zanzibar tickets en gerelateerde diensten die toegang verlenen tot evenementen in verschillende zalen van de Sportpaleis Group.
  • Sport events: toegangstickets voor voetbalevenementen van Organisator Koninklijke Belgische Voetbalbond
  • Experiences : toegangs tickets voor Organisator Zoute Grand Prix

De verkoop van tickets of andere pakketten is uitsluitend voorbehouden aan personen ouder dan 18 jaar of die in het bezit zijn van een geldige krediet-/debetkaart die op hun naam is uitgegeven.

BMW Live vermeldt op de Website informatie over de evenementen en experiences van de Organisatoren die via de Webiste aangeboden worden op basis van de informatie verstrekt door de Organisator zelf. BMW kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte gegevens (zie ook hieronder in Artikel 3).

Bijgewerkte details van het evenement, in het bijzonder die op de dag van het evenement, kunnen worden verkregen via de officiële online aankondigingen van de Organisator, de promotor of de artiest of van andere algemeen toegankelijke bronnen, evenals de pers.

Het is de verantwoordelijkheid van U en elke tickethouder om na te gaan of een evenement is geannuleerd of dat de datum, tijd of locatie van een evenement is gewijzigd. Als een evenement wordt geannuleerd, verplaatst of verplaatst, zal BMW alle redelijke inspanningen leveren om u te informeren.

U en de eventuele tickethouder wordt dringend aangeraden om alle communicatie over het evenement vanaf één maand voor het evenement te controleren, en dit om ook eventuele bijkomende plannen (vlucht, overnachting, enz.) tijdig te kunnen aanpassen. Het is ook cruciaal om uw accountinformatie op de Website (e-mailadres, gsm-nummer, ...) steeds bij te werken om correct en snel geïnformeerd te kunnen worden. U bent verantwoordelijk voor een opvolging van e-mails die in mogelijke SPAM-mappen zijn geklasseerd. De gecommuniceerde begin- en eindtijden van evenementen zijn steeds onder voorbehoud.

Het aantal tickets per evenement zijn beperkt, als ook het aantal tickets die per persoon kunnen besteld worden. De limiet wordt aangegeven op de boekingspagina's en moet voor elke aankoop worden gecontroleerd. Dit beleid is bedoeld om oneerlijke ticketaankooppraktijken te ontmoedigen. Tickets kunnen worden beperkt tot een maximum aantal per persoon of per creditcard/betaalkaart en voor bepaalde evenementen kan er een beperking gelden per huishouden. BMW behoudt zich het recht voor om zonder waarschuwing ticketboekingen die dit aantal overschrijden te annuleren.

Tickets kunnen worden verkocht met inachtneming van bepaalde toegangs- of gebruiksbeperkingen, zoals, maar niet beperkt tot, met beperkt of zijaanzicht, beperkte hoogte, locaties met een minimale toegangsleeftijd, niet-aangrenzende zitplaatsen, enz.

Artikel 3. Organisatoren

BMW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor juistheid van de informatie omtrent het evenement of de experience zoals verstrekt door de Organisator en vermeld op de Webiste, noch voor de producten, diensten of ander handelen en nalaten van de Organisatoren van het evenement of de experience , artiest,  of enige andere derde partij waarnaar op de Website wordt verwezen of die op enigerlei wijze met de Website verbonden is.

BMW verkoopt tickets onder de door de Organisator vastgestelde voorwaarden. Het aantal beschikbare tickets is afhankelijk van het evenement. De Organisatoren bieden tickets over het algemeen op verschillende manieren aan, waaronder online boekingen, telefonische boekingsservices en fysieke verkooppunten. Deze verschillende middelen hebben toegang tot hetzelfde ticketingsysteem van de resp. Organsiatoren en tickets voor populaire evenementen kunnen erg snel uitverkocht zijn. Soms kunnen er voor het evenement extra tickets worden vrijgegeven. BMW heeft geen enkele controle over de beschikbaarheid van deze tickets.

U dient het toegangsbeleid van de betreffende Organisatoren naar te lezen op hun website. De Organisatoren van de evenementen behouden zich het recht voor hun algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op hun respectievelijke website(s).

De Organisatoren van de events bepalen dat volgende zaken in geen enkele evenementenlocatie mogen worden meegenomen: camera's, videocamera's, professionele opnameapparatuur, alcoholische dranken, glas, plastic flessen, blikjes, drugs, vuurwerk, dieren, wapens en scherpe voorwerpen. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. De Organisator behoudt zich het recht voor om het meenemen van enig ander item op de evenementenlocatie te verbieden. Bij weigering hiervan zal de toegang tot de zaal worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

Toegang tot een evenement impliceert de aanvaarding van alle preventieve maatregelen en controles uitgevoerd door de Organisator of hun beveiligingsteam, inclusief fouillering en controleren van tassen. Het niet naleven van deze maatregelen kan leiden tot weigering of intrekking van het recht om het evenement te betreden, zonder mogelijkheid tot terugbetaling.

Door een evenement te bestellen, stemt u in dat u de algemene voorwaarden van de Organisatoren hebt gelezen en goedgekeurd. BMW kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de configuratie van de locatie of enige wijziging van datum, locatie, tijdstip, prijs, of de volledige annulering van het evenement door de Organisatoren veroorzaakt.

Artikel 4. Toegang tot de website met unieke vouchercode

U kan enkel tickets of pakketten reserveren en bestellen voor een evenement mits gebruik van een unieke voucher code, aangeboden door BMW, en op voorwaarde dat u beschikt over een geldige gebruikseraccount op de Website en hierop bent ingelogd. De code ontvangt U van BMW, via een gepersonaliseerde communicatie. Met deze unieke persoonlijke voucher code kan U éen concert, evenement of activiteit naar keuze selecteren uit het actuele aanbod op de Website.

Een unieke vouchercode is geldig tot 30 kalenderdagen na ontvangst. Na het gebruik van deze code, of indien de code is vervallen, kan U een nieuwe code aanvragen bij BMW. U kan maximaal 12 unieke codes per jaar ontvangen, zijnde de keuze maken uit 1 concert of evenement per maand.

Het is niet toegestaan om als gebruiker in te tekenen op meerdere events met dezelfde unieke code. De vouchercode kan niet worden overgedragen aan derden. Alle tickets en pakketten aangeboden op de website zijn te bestellen door de gebruiker op basis van beschikbaarheid en volgens het principe van ‘First Come First Served’. BMW kan de beschikbaarheid van de plaatsen voor concerten en evenementen niet garanderen.

U dient al uw inloggegevens voor de Website (zoals zijn wachtwoord, etc.) geheim te houden en dient BMW onmiddellijk op de hoogte te stellen als U ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount constateert of vermoedt. U bent aansprakelijk voor eventuele aankoop van producten of diensten die met uw inloggegevens of wachtwoord worden verzonden. U verbindt zich ertoe volledige, nauwkeurige persoonlijke gegevens te verstrekken op het klantidentificatieformulier van de Website bij het bestellen van tickets. BMW behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren bij vermoeden van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld om de verkoopovereenkomst na te komen en kunnen worden opgeslagen om ervoor te zorgen dat de diensten van BMW soepel verlopen en/of om te bewijzen dat de overeenkomst is nagekomen.

Artikel 5. Prijs

Door u te registreren met uw unieke vouchercode op de Website, kan u genieten van voordeelprijzen die vooraf bepaald worden door BMW voor de evenementen en experiences van de Organisatoren.
Naast de tickets met voordeelprijzen, kunnen ook reguliere tickets besteld worden op de website van de Organisatoren zelf.

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Naast de verkoopprijs van de tickets worden ook administratie-, leverings- en transactiekosten in rekening gebracht, die kunnen variëren naargelang het evenement. Deze kosten worden aangegeven op het moment van bestellen. Er worden geen andere kosten in rekening worden gebracht dan aangegeven. De totale prijs van de tickets kan dan hoger zijn dan de prijs die op de tickets staat vermeld.

De totale prijs van de bestelling, inclusief alle kosten, moet onmiddellijk worden betaald zodra u “Bevestig aankoop” heeft aangeklikt. Betaling dient te geschieden met creditcard/debetkaart en kan voor bepaalde evenementen ook per bankoverschrijving worden gedaan.

Aanvullende, optionele diensten en/of producten zoals cadeauverpakking of verzekering kunnen ook afzonderlijk worden aangeboden en worden in rekening gebracht naast de weergegeven kosten.

Voor bepaalde evenementen kunnen tickets samen met andere voordelen of interessante diensten zoals exclusieve zitplaatsen, accommodatie, vervoer, maaltijden, enz. tegen een forfaitair bedrag worden besteld.. Dit wordt steeds afzonderlijk vermeld op de Website.

Hoewel BMW ernaar streeft dat alle prijzen op de Website correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als BMW een fout ontdekt in de prijs van een artikel dat de koper heeft besteld, zal BMW hen zo snel mogelijk op de hoogte stellen en hen de mogelijkheid geven om hun bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs (en hun rekening te crediteren of te debiteren indien van toepassing) of het annuleren van hun bestelling. Indien BMW niet in staat is om met de koper te communiceren, stemt deze ermee in dat BMW de bestelling zal behandelen alsof deze is geannuleerd. Als de koper ervoor kiest om te annuleren, ook al heeft hij de verkeerde prijs al betaald, dan wordt het bedrag terugbetaald.

Artikel 6. Bestelling

Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam in de mate dat de op bevestiging vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. U kunt óf met kredietkaart of betaalkaart betalen óf via IBAN overschrijving (dit is niet altijd mogelijk bij concerten waarvan een heel snelle uitverkoop verwacht wordt, bij een nakende uitverkoop van een evenement of van een prijscategorie binnen een evenement).

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging. Kiest u voor betaling via IBAN overschrijving, dan vindt u bij deze bevestiging ook een betaaluitnodiging. In deze bevestigingsmail zit een samenvatting van de bestelling en bevat tevens een link naar de deze verkoopsvoorwaarden.

Indien u een bedrijfsaccount heeft, kan u uw factuur eerstdaags downloaden via de knop 'factuur downloaden' bij 'Mijn Tickets'. Indien uw gegevens niet juist zijn op de factuur of u nog geen bedrijfsaccount had, mag u mailen naar bmwlive@znz.be.

De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden. Als U de bestelling plaatst, wordt u geacht als enige verantwoordelijk te zijn voor de boeking en voor de betaling, zelfs wanneer de bestelling in opdracht van een of meerdere derden wordt geplaatst.

BMW behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude. In deze gevallen zal BMW de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

U bent verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van BMW door Spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot BMW noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

De tickets voor het concert of evenement die U bestelt, zijn strikt persoonlijk en zijn niet doorgeefbaar aan derden.

Artikel 7. Definitieve bevestiging van aankoop

Door uw bestelling te bevestigen, verklaart U kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met i) deze Algemene  Voorwaarden BMW Live, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, , en ii) de bijzondere voorwaarden van de Organisator met betrekking tot het specifieke evenement of experience, die te vinden zijn op hun respectievelijke websites en/of de voorwaarden van de locaties, die te vinden zijn op die locaties.

U bevestigt uw aankoop definitief wanneer u op de knop "Bevestig aankoop" klikt op de boekingspagina van het betreffende aanbod. De aankoop is definitief en bindend zodra u een bevestigingsemail van BMW hebt ontvangen.

Wij informeren u dat in geval van een fout van de aangegeven prijs, wat de reden ook is (fout in de informatietechnologie, menselijk falen, technisch defect, ...), de aankoop - zelfs als deze door ons is bevestigd - zal worden geannuleerd en u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Op dat moment heeft u de mogelijkheid om, indien u dit wenst, uw aankoop te bevestigen tegen de gecorrigeerde prijs.

Alle bestellingen worden geplaatst onder voorbehoud van verificatie van de betaalkaart en andere veiligheidscontroles. De transactie kan daarom worden geannuleerd als het verificatieproces van BMW mislukt.

BMW behoudt zich het recht voor om boekingen waarvan zij redelijkerwijs vermoedt dat deze op frauduleuze wijze zijn gemaakt, te annuleren.

Artikel 8. Tickets

- Na registratie van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per email.

- Na ontvangst van uw betaling kan u uw e-tickets downloaden, vanaf de datum zoals vermeld in uw bestelbevestiging, in uw persoonlijke profielmenu op www.bmwlive.be 

- BMW behoudt zich het recht voor om plaatsen toe te wijzen en tickets te verzenden op een later tijdstip, maar uiterlijk 5 dagen voor het evenement. Als er geen tijd meer is om fysieke tickets per post te versturen, zullen deze beschikbaar zijn aan de kassa.

- Na aflevering door BMW is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets.

- In het geval van fysieke tickets die zouden verloren gaan in het postsysteem, dan komen partijen overeen dat BMW alle klachten naar de Organisator stuurt. Deze laatste zal kiezen hoe het probleem wordt opgelost en zal BMW ontslaan van elke verantwoordelijkheid, op voorwaarde dat het bewijst dat de tickets verloren zijn gegaan in het postsysteem. In geen geval zullen bij verlies of ontvreemding vervangtickets worden voorzien. Enkel niet of slecht leesbare barcodes kunnen aanleiding geven tot het overhandigen van een duplicaat aan de eerste zich aanbiedende tickethouder.

- E-tickets, eenmaal afgedrukt op gewoon papier, vormen uw enige toegangsbewijs voor het evenement. Ze moeten duidelijk worden afgedrukt, waarbij alle elementen zonder verwarring leesbaar zijn. Indien deze niet duidelijk geprint zijn, krijgt de klant geen toegang tot het evenement. Elke barcode/QR-code staat voor één enkel toegangsbewijs. Het e-ticket wordt gescand bij de ingang van het evenement. De Organisator scant en controleert de barcode/QR-code bij toegang tot het event volgens zijn eigen beleid.

- BMW garandeert de authenticiteit van de tickets op voorwaarde dat dit ticket werd aangekocht op de website www.BMWlive.be.

- Vermeldingen op de tickets mogen niet gewijzigd worden. Houders van tickets waarop wijzigingen zijn aangebracht, kan de toegang worden ontzegd. Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een copie en geen toegang geven tot zaal of evenement.

Artikel 9. Retour - terugbetalingen

Tickets kunnen bij verlies of diefstal niet worden gerestitueerd en/of geruild.

Af en toe worden evenementen om verschillende redenen geannuleerd, verplaatst of aanzienlijk gewijzigd door de Organisator.

  • Indien een evenement wordt afgelast, kan U de Organisator verzoeken de prijs van het ticket terug te betalen.
  • Indien tussen Organisator en BMW is overeengekomen dat BMW namens de Organisator een terugbetaling voorziet, dient aan de voorwaarden van dit artikel te worden voldaan.

Wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de events, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen van de events behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de Organisator.

Annulering: als een evenement wordt geannuleerd (en niet opnieuw wordt gepland), krijgt u een restitutie aangeboden voor de verkoopprijs van uw ticket(s), exclusief bezorgkosten en transactiekosten. Als een evenement over meerdere dagen plaatsvindt en een of meerdere dagen wordt/worden geannuleerd (maar niet alle dagen van het evenement), wordt een gedeeltelijke terugbetaling uitbetaald die overeenkomt met de dag of dagen die zijn geannuleerd.

Verplaatst: tenzij anders aangegeven met betrekking tot een bepaald evenement, zal u, als een evenement wordt verplaatst, stoelen/tickets aangeboden krijgen voor het verplaatst of uitgestelde evenement (afhankelijk van beschikbaarheid) met dezelfde waarde als hun originele tickets. Als u het verplaatste evenement, waarvoor een bewijs moet worden geleverd, niet kan bijwonen, wordt u de verkoopprijs van de tickets terugbetaald, exclusief bezorgkosten en transactiekosten. BMW moet binnen de gestelde termijn op de hoogte worden gesteld als u het verplaatste evenement niet kan bijwonen.

Materiële wijziging: als een evenement wezenlijk wordt gewijzigd, biedt BMW de mogelijkheid om de bestelling voor het gewijzigde evenement te bevestigen of een terugbetaling te doen (van de verkoopprijs van de tickets, exclusief bezorg- en transactiekosten) binnen de door BMW aangegeven deadline . Indien u BMW niet binnen deze termijn op de hoogte stelt van uw beslissing, beschouwt BMW de bestelling als bevestigd voor het gewijzigde evenement en heeft u geen recht op restitutie. Een "materiële wijziging" is een wijziging aangebracht door de Organisator, zodanig dat het evenement afwijkt van hetgeen de tickethouder redelijkerwijs had mogen verwachten. Soortgelijke producties en/of elke verandering van (i) de openingsact, (ii) de leden van een groep/team, en/of (iii) de line-up van een evenement met meerdere artiesten ( bijvoorbeeld een festival) wordt niet beschouwd als een materiële wijziging. Afgelastingen en/of wijzigingen in het voorprogramma (support acts) geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast en na instructie hiertoe door de Organisator van het event. Overmacht in hoofde van BMW wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.

Tickets kunnen enkel worden terugbetaald ten aanzien van de bij BMW Live geregistreerde besteller, of de bij BMW Live geregistreerde derde aan wie de tickets via het BMW Live platform digitaal zijn overgedragen. Daartoe dienen de instructies door BMW Live per email verstrekt met het oog op de aanvraag tot terugbetaling, te worden gevolgd. Aanvragen tot terugbetaling ingediend na het verstrijken van de daartoe verleende termijn, die minstens 14 dagen bedraagt, kunnen niet worden gehonoreerd.

Overeenkomstig artikel VI.53,12° van het Belgisch Wetboek Economisch recht is er voor de consument geen herroepingsrecht van de aangekochte tickets via de Website.

Artikel 10. Verbod op commercieel gebruik

Elk gebruik van tickets voor commerciële of promotionele redenen is verboden. Doorverkoop van tickets is strikt verboden. Bovendien behoudt BMW zich het recht voor om de toegang tot de ticketbestelling te blokkeren bij vermoeden van oneigenlijk gebruik. BMW behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot de zaal of het evenement worden ontzegd door de Organisators.  Noch de oorspronkelijke koper noch u  kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding. BMW behoudt zich tevens het recht voor de verkoop van het ticket te weigeren aan klanten waarvan vermoed wordt dat zij aankopen met het loutere oog op doorverkoop.

Tickets mogen niet worden gebruikt voor reclame, acties, wedstrijden of enige vorm van prijstrekkingen.

Elke schending van deze voorwaarden leidt onvermindered tot het verlies van het recht op toegang tot het evenement in kwestie, zonder betaling van schadevergoeding en met het ongeldig verklaren van het ticket in kwestie .

Artikel 11. Gegevensbescherming

De verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van deze diensten is BMW Belgium Luxembourg NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem. De verwerking is onderhevig aan de specifieke privacy disclaimer en het algemeen privacy beleid dat op bmw.be kan geconsulteerd worden. Deze maken integraal deel uit van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Meer informatie over cookies op de Website, vindt u hier.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

BMW Live aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de deelname aan de evenementen en experiences aangekocht via de Website. Deelname is volledig op eigen risico.

Persoonlijke regelingen zoals reis-, verblijf- of andere regelingen met betrekking tot het evenement die door U zijn geregeld, zijn voor eigen risico. Noch BMW, noch de Organisator kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gebruik of verspilde kosten.

Artikel 13. Contact

Zanzibar bv
Pottenbrug 2
2000 Antwerpen

Tel: +32(0)32229050
E-mail:
info@znz.be
BTW-nummer: BE 0462.214.205

Artikel 14. Diversen

Indien wordt vastgesteld dat een van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, zullen de overige voorwaarden blijven bestaan, volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

Deze Algemene Voorwaarden, evenals alle overeenkomsten die op deze basis tot stand komen, worden beheerst door het Belgische recht, met uitzondering van de VN-verkoopwetgeving. De rechtbanken van Brussel, België, zijn bevoegd voor alle geschillen met Gebruikers. 

Op basis van het toepasselijke recht zijn wij, ongeacht of we deelnemen aan een alternatieve geschillenbeslechting, verplicht u mee te delen dat de Europese Commissie een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting in geval van consumentenrechtsgeschillen heeft opgericht, het zogenaamde ODR (Online Dispute Resolution Platform). Het is te vinden op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

BMW Live zal niet deelnemen aan alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures bij een arbitragecommissie voor consumenten en is daartoe niet verplicht.